Baanreglement

TOEGANG TOT DE BANEN

 • Alle leden met een geldige ledenpas van TC de Wiel hebben toegang tot de vier kunstgrasbanen en de oefenmuur van TC de Wiel.
 • Zowel bestuur als leden kunnen naar de ledenpas vragen.
 • Toegang hebben voorts deelnemers die in competitieverband tegen teams van TC de Wiel spelen; deelnemers aan door/ names TC de Wiel georganiseerde toernooien en introducés.
 • De aanwijzingen van het bestuur of de namens het bestuur gemachtigden, betreffende het baangebruik en de orde op het tennispark, dienen strikt te worden nageleefd.

KLEDING EN SCHOEISEL

 • De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen, bij voorkeur met een voor kunstgras geschikt zoolprofiel, worden betreden.
 • Tenniskleding wordt aanbevolen.

ONDERHOUD

 • Voor onderhoud van de banen moet altijd gelegenheid gegeven worden.
 • Het onderhoud wordt gedaan door of op aanwijzen van de onderhoudsploeg, die qua verantwoordelijkheid onder het bestuur valt.
 • Gebruikers zijn verplicht om, naast het onderhoud van de onderhoudsploeg, de banen in goede conditie te houden.

ONBESPEELBAARHEID BANEN

 • Indien de weersomstandigheden, beschadigingen of andere omstandigheden dit noodzakelijk maken is het bestuur, of door het bestuur gemachtigden, bevoegd om de banen (tijdelijk) onbespeelbaar te verklaren.
 • Indien de banen onbespeelbaar verklaard zijn is het verboden om de banen te betreden.
 • In ieder geval is het verboden de banen te betreden indien deze zijn voorzien van een laag(je) sneeuw en bij opdooi. Tevens is het verboden om sneeuw te ruimen van de banen.

VERNIELINGEN/BESCHADIGINGEN

 • Men is verplicht in geval van vernieling of beschadiging van banen, netpalen, netten, gereedschappen, meubilair of andere verenigingseigendommen, terstond aan het bestuur mededeling te doen van de vernieling of beschadiging.
 • Indien de vernieling of beschadiging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid is men verplicht de schade te vergoeden.

SPEELTIJDEN

Voorrangsregelingen

 • Alle door het bestuur of een der commissies te plannen activiteiten of evenementen, zoals trainingen, toernooien, competities etc. hebben prioriteit boven de onderstaande regeling.
 • Zowel junioren als senioren hebben dezelfde speelrechten middels het afhangsysteem, met uitzondering van de onderstaande voorrangstijden.

Voorrangstijden junioren

 • Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 – 18.00 uur en op woensdagen van 13.00 tot 18.00 uur

Voorrangstijden senioren

 • Op maandagavond vanaf 20.00 uur zijn de banen gereserveerd voor de zogenaamde hutselavond, waaraan alle leden vanaf 15 jaar mee mogen doen.
 • Alle overige werkdagen hebben senioren vanaf 20.30 uur voorrang op overige leden.

AFHANGEN VAN DE BANEN

 • Het afhangen van de banen gebeurt door middel van het plaatsen van de geldige persoonlijke KNLTB ledenpas op het daarvoor bestemde digitale KNLTB Afhangbord in de hal van het clubhuis. Pasjes van eerdere jaren zijn geblokkeerd. Let op, er zijn geen reserve passen op de club aanwezig! Afhangen met pasjes van andere leden of leden die (nog) niet aanwezig zijn op de club zal leiden tot het door het bestuur opgelegde sancties. Misbruik kan worden gemeld via [email protected].
 • Er kan pas worden afgehangen als iedereen aanwezig is op het tennispark. Er kan worden afhangen met 2, 3 of 4 personen. Alleen afhangen is niet mogelijk. Bij het afhangen met twee of drie personen bedraagt de speeltijd 30 minuten en bij vier personen 60 minuten.
 • Er kan pas worden afgehangen in het systeem als de speler gerechtigd is tot spelen. Dit houdt in dat de contributie is betaald en de speler de beschikking heeft over de KNLTB ledenpas. Is dat niet het geval, dan wordt verzocht om contact op te nemen met de ledenadministratie van TC De Wiel via [email protected].
 • Na het afhangen krijg je direct een tijd aangewezen. Let op! Dit is de huidige tijd of de tijd van de eerst beschikbare baan. Afhangen voor een later tijdstip op de avond is dus niet mogelijk.
 • Op doordeweekse avonden wijst het systeem automatisch de eerste vrije baan aan. Op overige momenten geeft het systeem weer welke banen vrij zijn of het eerst vrij komen. De eerste beschikbare baan staat dan linksboven. Zijn alle banen bezet, dan zijn de nieuw aankomende spelers/speelsters verplicht af te hangen op de baan waarvan de tijd het eerst verstrijkt of verstreken is. Het maakt in dat geval niet uit of het een enkel- dan wel dubbelspel betreft.
 • Als u bent afgehangen, bent u weer speelgerechtigd op de eerst verlopen tijd, of de nog te verlopen tijd. Spelers/speelsters die nog niet gespeeld hebben, hebben voorrang op spelers die van de baan afkomen.
 • Wanneer men gespeeld heeft en de baan is vrij op het moment dat de tijd is verlopen, mag men doorspelen totdat nieuwe spelers/speelsters zich aan de baan melden.
 • Doet uw pasje het niet dan kan het zijn dat de magneetstrook bevuild is. Maak dit dan met je adem een beetje vochtig en haal het zachtjes langs je kleding. Let op dat je het niet beschadigt. Houd het pasje ook weg van magnetische velden zoals je bankpasje. Probeer ook altijd even een ander pasje om te kijken of die het wel doet.
 • Afhangen is te allen tijde verplicht. Ook als er verder niemand op de baan staat. Dit voorkomt dat mensen gaan tennissen die geen lid zijn. Bovendien kan het bestuur hiermee goed volgen hoe de baanbezetting is.
 • Indien het afhangbord in storing staat dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij het bestuur van TC De Wiel. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk een oplossing aandragen.

PLAATSEN VAN VOERTUIGEN

 • Motorrijtuigen dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaatsen bij het sportpark.
 • (Brom)Fietsen dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken of op andere daartoe aangewezen plaatsen.
 • Binnen de omrastering van het park mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen, bromfietsen, kinderfietsen, autopeds etc.

VOORKOMEN VAN OVERLAST

 • Tennisspelende ouders zijn verplicht toezicht te houden op meegebrachte kinderen en overlast voor andere spelers te voorkomen.
 • Niet tennisspelende kinderen, zonder geleide van ouderen, worden op het park niet toegelaten.
 • Alle door kinderen veroorzaakte schade moet door de ouders volledig worden vergoed.

Verboden zijn alle gedragingen en handelingen, welke in strijd zijn met de goede orde, zoals:

 • hinderlijk of onbehoorlijk optreden op het tennispark;
 • het maken van muziek;
 • het spelen van ballen buiten de baan of kooi (tennismuur);
 • het belopen/beklimmen van de taluds;
 • het beklimmen van de omrasteringen;
 • het verontreinigen van het sportpark door wegwerpen van papierafval etc.;
 • het beschadigen van gebouwen, beplanting, hekwerken, meubilair of andere goederen;
 • het springen of stappen over de netten.

VERBODEN IS

 • Honden of andere dieren niet aangelijnd op het park te laten lopen/verblijven.
 • Honden of andere dieren in het paviljoen of op de banen te laten.
 • Spelers of bezoekers van het sportpark (over)last te bezorgen.
 • Gebruik te maken van verdovende of stimulerende middelen op het park.
 • Te roken in het paviljoen of op de tennisbanen.
 • Handel te drijven in sport en/of andere artikelen, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.

OVERIGEN

 • Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor diefstal of verlies van eigendommen van spelers/speelsters of bezoekers/bezoeksters van het sportpark.
 • Het bestuur is bevoegd af te wijken van het bepaalde in dit reglement en aan te vullen in die gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.
 • Dit reglement treedt direct in werking en zal tevens gelden voor de volgende seizoenen, tenzij het wordt gewijzigd.


Bestuur TC de Wiel, 2018