Huishoudelijk reglement

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:
Alle inwoners van de gemeente Dongen en de omliggende gemeentes kunnen lid worden van de tennisvereniging.

Artikel 2:
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of de technische commissie.

Artikel 3:
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie door te geven. Leden zijn tevens verplicht de contributie en indien verschuldigd de inschrijfkosten te voldoen vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen). Leden die later in het jaar lid worden betalen de contributie naar rato per maand.

Artikel 4:
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. Een uitzondering hierop zijn bestuurs- en commissievergaderingen.

VERGADERINGEN

Artikel 5:
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verplaatsen.

Artikel 6:
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke of digitale brief aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 7:
Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 8:
Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 9:
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 10:
Alle op de agenda geplaatste punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

COMMISSIES

Artikel 11:
De algemene ledenvergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies, met uitzondering van de kascommissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 12:
De kascommissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één Jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dit lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.
Artikel 13:
Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van de Techniche commissie, de Jeugdcommissie en de onderhoudsploeg. Die bij voorkeur bestaan uit een oneven aantal leden.

Artikel 14:
1. De werkzaamheden van de Technische commissie bestaan uit het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.
2. De werkzaamheden van de Jeugdcommissie bestaan uit het regelen en verzorgen van de competitie, training en wedstrijden voor de jeugdleden.
3. De werkzaamheden van de onderhoudsploeg bestaan uit verzorgen van de het tennispark, de tennisbanen en het paviljoen.

BESLUITVORMING

Artikel 15:
1. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
2. Alleen indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn wordt tot stemming overgegaan. Indien voor één functie slechts één kandidaat beschikbaar is wordt deze benoemd.

Artikel 16:
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is deze niet aangenomen.

Artikel 17:
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ere leden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 18:
1. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem: ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Zij treden af op een door het bestuur op te maken rooster. Een uitzondering hierop is de voorzitter, welke jaarlijks aftreedt.
3. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van de nieuwe bestuursleden ter vervanging van de aftredende bestuursleden vindt plaatst tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 19:
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door het bestuur gekozen uit zijn midden leden. Blijvende ontstentenis van één of meerdere bestuursleden is niet van invloed ор de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 20:
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 21:
De jaarlijkse contributie voor (jeugd)leden, als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c in de statuten wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 22:
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
1. Namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
2. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur:
3. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welke gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder punt 1 bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

SPEELRECHT

Artikel 23:
1. Speelrecht hebben alle leden van de tennisvereniging, mits zij hebben voldaan aan alle uit hun lidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen.
2. Speelrecht kan worden verleend aan personen die door leden worden geïntroduceerd.
Artikel 24:
1. Met betrekking tot het in het eerste lid in artikel 23 bedoelde speelrecht zijn de bepalingen omtrent de contributie voor de leden uit de statuten (artikel 8) en het huishoudelijk reglement (artikel 3) van overeenkomstige toepassing.
2. Het in artikel 23 eerste lid bedoelde speelrecht wordt door het bestuur slechts voor één jaar verleend en kan telkens stilzwijgend met één jaar worden verlengd.
3. De in artikel 23, lid 2 onder bedoelde personen verkrijgen eerst speelrecht nadat zij daartoe in de gelegenheid zijn gesteld door een lid van het bestuur of het aanwezige barpersoneel.
4. Voor het in artikel 23 lid 2 bedoelde speelrecht is een vergoeding per dag verschuldigd, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.
5. Het door de leden oneigenlijk gebruiken en/of misbruiken van het recht om personen te introduceren kan de in artikel 6, lid 1 onder sub c van de statuten genoemde opzegging van het lidmaatschap van de vereniging tot gevolg hebben, echter niet voordat een schriftelijke waarschuwing aan die leden is uitgereikt.

AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 25:
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 26:
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. Zowel het regelement als de statuten zijn tevens in te zien op de beveiligde omgeving van de website van TC De Wiel.

Artikel 27:
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 24 mei 1978.
Dit huishoudelijk reglement is gewijzigd door de algemene ledenvergadering ор:

1. 26 november 1981: - wijziging van de artikelen 23, 24 en 25;
2. 30 maart 1982: - toevoeging aan artikel 23 - invoeging van een nieuw artikel 26 - vernummering van de bestaande artikelen 26 t/m 28 naar 27 t/m 29.
3. 31 januari 2018: Complete update van het huishoudelijk regelement naar huidige gebruiken en Nederlandse taal.